Nieuwbrief 30 oktober 2020

29-10-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
het team van de Nieuwe Wereld wenst en een goed weekend.
Stand van zaken en rapportgesprekken 
Volgende week vrijdag (6-11) gaan de stand van zakenformulieren(gr 3-8) en de rapporten mee met de kinderen. In de week van 9-13 november zijn de oudergesprekken. 
Vanaf woensdag 4 november 14.00u kunt u via het ouderportaal hiervoor inschrijven. Het is vorige week niet expliciet vermeld met de aangescherpte maatregelen maar de oudergesprekken zullen de komende tijd nog steeds online worden gedaan. U ontvangt hier verder informatie over van de leerkracht van uw kind.
Luizencontrole
Wilt u er zelf aan denken om regelmatig uw kind(eren) op luizen en neten te controleren.
Zolang er geen ouders van de werkgroep in de school terecht kunnen vragen we uw medewerking om dit zelf goed te controleren.
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.
Als dat het geval is kunt u dat kenbaar maken via d.vanalfen@opspoor.nl
Doet u dit dan a.u.b. vóór 15 november 2020.
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."