Nieuwsbrief met informatie heropening

05-02-2021
Beste ouders en verzorgers,

Het is heel fijn dat we maandag weer opengaan en de kinderen kunnen verwelkomen.
Hier kijken we al een tijd naar uit en de kinderen en u waarschijnlijk ook.

Na 5 weken waarin veel van iedereen, kinderen, ouders en leerkrachten, is gevraagd kunnen we starten. We hebben waardering voor uw inzet en doorzettingsvermogen en vooral ook voor de kinderen die zich op een enorme goede manier hebben geweerd en ingezet.

Nu de school weer opengaat, liggen er weer nieuwe uitdagingen voor ons. We willen weer goed onderwijs organiseren maar ook op een veilige en verantwoorde manier voor leerlingen en medewerkers. Dat vraagt onder de huidige omstandigheden maatregelen waarover we u hierna informeren. Een aantal maatregelen komen voort uit verplichtingen van de overheid, andere zijn vanuit bestuurs-en schoolbeleid geformuleerd.

De schooltijden blijven het zelfde 8.30-14.30 ( wo 12.30)
Begin en eind van de lesdag
We maken gebruik van de normale inloop in de ochtend en van tijdsloten voor einde van de schooldag(deel). 

In de ochtend: Inloop 8.20 -08.30u

In de middag:
14.25     groepen 3, 7 en 8, groep 1-2B

14.30     groepen 5a, 6, 7/8 en groep 1-2A
14.35     groepen 4, 5b en groep 1-2C

Houd a.u.b. de tijden aan en kom niet eerder of later.
 • Kinderen en ouders dienen zich wel aan de inlooptijden en ophaaltijden te houden
 • Slechts één ouder brengt en/of haalt het kind
 • Slechts ouders met kinderen in groep 1-2 t/m 3 mogen het schoolplein betreden om hun    
          kind bij de leerkracht op het schoolplein te brengen. Andere ouders nemen buiten het hek
         afscheid.
   
 • Op het schoolplein is er eenrichtingsverkeer(ingang Yellowstone, uitgang Amazonelaan))
 • Ouders die op het schoolplein komen wordt gevraagd mondkapjes te dragen. 
 • Ouders komen niet in school
 • Let op: Gezinnen met meerdere kinderen komen op de tijd van het jongste kind 
 • Er zijn vaste ingangen en looproutes voor de leerlingen 
 • Aan het einde van de dag worden de leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht onder    
          b
  egeleiding van de leerkracht.
   
 • Bij het ophalen en brengen staan de leerkrachten van de groepen 1-2 t/m 4 buiten.
 • Ouders zorgen ervoor dat zij op tijd, zichtbaar en toch minimaal 1,5m afstand van elkaar op hun kind wachten.
 • Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis. Niemand blijft op het schoolplein 
Ruimte en afstand
-Iedere groep kinderen blijft binnen het gebouw in zijn eigen cohort. We werken niet groep overstijgend.
-Buiten spelen maximaal drie groepen gescheiden van elkaar groepen.
-In normaal wisselen onze leerlingen regelmatig van plekje binnen het eigen lokaal. De komende weken zitten de leerlingen zoveel mogelijk op vaste plekken.
-Binnen de grenzen en ruimte die we hebben, werken de kinderen binnen deze setting. Het is in een lokaal echter niet haalbaar om de 1,5 meter afstand tussen kleine groepjes kinderen te behouden.
-Bovenstaande geldt niet voor de kleuterbouw en groep 3.
-De leerkrachten brengen hun pauzes in eigen lokaal door. Er wordt geen lunchpauzes in gezamenlijke ruimte gehouden. 
-Er worden geen team overleggen, werkoverleggen op school gehouden. Dit gebeurt online.
Activiteiten
Buitenspelen gaat gewoon door.
Gymlessen gaan door.
Hierbij gelden dezelfde afspraken en hygiënemaatregelen als op school.
Voorafgaand aan en na afloop van de les bewegingsonderwijs worden de handen gewassen evenals na toiletgang.
Alle excursies, schoolreisjes gaan tot nader berichtgeving niet door.
Materialen
Kinderen moeten materialen van school weer meenemen op maandag de eerste schooldag 
Het gaat dan zowel om werkboekjes en oefenmaterialen van school.
Geleende 
chromebooks en toebehoren moeten maandag weer ingeleverd worden

Gezondheid en hygiëne
De gebruikelijke hygiëne regels gelden met enkele aanvullingen:

Geen handen geven.
Volwassenen blijven op 1.5 m afstand
  Personeel draagt op de gangen etc. mond/neusmasker of gezichtsscherm (publieke ruimte) 
Personeel (BB) wordt dringend geadviseerd in de klas een mond/neusmasker of gezichtsscherm te dragen(kan ook in andere groepen). Dit is echter een eigen keuze.
Het dragen van mondkapjes door leerlingen in school en de klas wordt dringend geadviseerd door
  de overheid maar is een  individuele keuze van ouders. Kinderen dienen zelf een mondkapje mee te  
  nemen.

Geen externen in het gebouw(anders dan essentieel voor primair onderwijsproces doorgang te
   laten hebben).  
 

Handen wassen bij binnenkomst(minimaal 20 sec), na eetmomenten, na buitenspelen, voor en na · gym en uiteraard na toiletbezoek. 
Niezen in ellenboog 
Gebruik papieren handdoekjes 
Geen traktaties, geen voedsel ruilen of delen, geen speelgoed vanuit huis mee 

De lokalen zijn goed geventileerd en de deuren naar de gang worden zoveel mogelijk open gehouden gedurende de lessen. Indien mogelijk zullen de ramen regelmatig open worden gezet gedurende de dag wanneer de klas leeg is


Schoonmaak 
Elke dag worden naast de reguliere schoonmaak de volgende zaken extra schoongemaakt: 
 • Deurkrukken, tafels (zorg dat ze leeg zijn!), zeep en handdoekdispensers, toiletdeuren en kranen, toiletbrillen, lichtknopjes.
 • Op ma/di/do en vrij tussen 11.00-12.00u een extra schoonmaak komt doen van de leerling toiletten waarbij alle contactvlakken schoongemaakt worden. 

Thuisblijfregels 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de 

basisschool, met: 
 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
 • als ze af en toe hoesten, 
 • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 
   
Zij moeten thuisblijven als: 
 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. 
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft · en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve · testuitslag heeft; 
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis 
                 gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag · het kind daarna weer naar 
                 school. zie ook regels voor thuisquarantaine.

 
Wegstuurbeleid 
 • Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.  
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de · leerling naar huis. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 
Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 
Ouders/verzorgers worden erop gewezen buiten school te blijven en afstand van elkaar te houden 
 
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. (Voor quarantainebeleid OPSPOOR ziet brief CvB)
Dat betekent dat als een kind of leerkracht positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. . Er kan dan geen noodopvang geboden worden, ook niet voor kinderen met ouders met een cruciaal beroep. De leerkracht verzorgt dan zo snel mogelijk online les.
 Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.


We zijn ons bewust dat deze opsomming van maatregelen een berg informatie is. We adviseren u dan ook om het eventueel op een ander moment nog eens terug te lezen. We hebben de belangrijkste zaken vermeld en weten ook dat we de komende tijd nog met nieuwe situaties en omstandigheden zullen worden geconfronteerd die we weer met gezamenlijk inspanning zullen moeten oplossen.

We zien er in ieder geval naar uit om maandag de kinderen weer te ontmoeten en wellicht ook een enkele ouder buiten te begroeten.

Namens het team van obs De Nieuwe Wereld
wens ik een goed weekend, blijf gezond en tot maandag

Dennis van Alfen
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."