Extra bericht van het CvB van OPSPOOR

19-04-2021
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u een bericht van onze bestuur met betrekking tot het Tevredenheidsonderzoek, de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO), zelftesten bij kinderen en bron- en contactonderzoek. Bij dat laatste wordt uw bijzondere aandacht gevraagd ten aanzien van het delen van gegevens.
Purmerend,  19 april 2021 

Beste ouders/verzorgers, 

In deze nog steeds bijzondere periode vind ik het van belang om, ondanks het feit dat onze scholen meer hun rust hebben gevonden, toch zo nu en dan iets vanuit OPSPOOR te laten horen. Onze regio kleurt iets minder rood en onze OPSPOOR collega’s doen er alles aan om de dagen op school zo normaal mogelijk te laten verlopen. Dagelijks hebben we nog te maken met de gevolgen van corona, maar ons onderwijs en de organisatie daarvan is daar intussen ook op ingericht. Ik hoop dat u dit ook zo ervaart. Waar ik in dit schrijven extra aandacht voor wil vragen zijn onderstaande punten:  

Tevredenheidsonderzoek  
Door middel van een tevredenheidsonderzoek, dat om de vier jaar wordt afgenomen op al onze scholen, halen we informatie op bij de leerlingen, bij u en bij onze medewerkers. Deze informatie is voor ons van groot belang, omdat we hiermee ons onderwijs nog beter kunnen organiseren. Wij realiseren ons dat het afgelopen jaar anders is verlopen dan voorgaande jaren. Toch menen wij dat het een goed moment is om de verkregen informatie te bundelen en daar ons voordeel mee te doen. Via de school van uw kind(eren) bent u of wordt u binnenkort geïnformeerd. Wij hopen op uw deelname en input.  

Subsidie  
De overheid heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs voor de komende twee jaar geld beschikbaar gesteld voor het Primair Onderwijs. Onze scholen zijn op dit moment bezig met een zogenaamde schoolscan en een plan van aanpak. Voor de zomer wordt u via hen daarover geïnformeerd.   

Zelftesten bij kinderen  
In mijn eerdere berichten heb ik u aangegeven dat wij bij alle beslissingen rondom quarantaineplicht en testbeleid de GGD volgen. Ten aanzien van het gebruik van zelftesten wordt door de GGD aangegeven dat een uitslag van een zelftest van kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet wordt geaccepteerd binnen het protocol bron- en contactonderzoek zoals de GGD dat hanteert. Wij volgen ook hierin de lijn van de GGD. Mocht u vragen hierover hebben, verzoeken wij in overleg te gaan met de GGD.  

Bron- en contactonderzoek – actie gevraagd  
Aanvullend heeft de GGD ons gevraagd om binnen het bron- en contactonderzoek de schoollijsten met naam en telefoonnummer van uw kind(eren) te verstrekken. Wij hebben dit verzoek zorgvuldig onderzocht en menen dat wij dit in belang van volksgezondheid, veiligheid van onze leerlingen en medewerkers én maximale continuïteit van het onderwijs moeten doen en wij menen dat er sprake is van gerechtvaardigd belang. Binnen het bron- en contactonderzoek wordt onderzocht of uw kind in contact is geweest met iemand die positief is getest op corona, tijdens en/of na schooltijd. Bij deze brief vindt u aanvullende informatie hierover.  

Wij kunnen ons voorstellen dat u, als ouders/verzorgers, middels eenzelfde zorgvuldige afweging tot een andere keuze komt. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij de genoemde gegevens delen met de GGD dan kunt u dit voor vrijdag 23 april kenbaar maken door een mail te sturen aan uw school, via directie.obsdenieuwewereld@opspoor.nl

Voor nu hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijne meivakantie.  

Met vriendelijke groet, 

Chris van Meurs 

 

Ouders aan het woord